แพทย์ผิวหนัง (Dermatologist)

Our Professional Training

งานประชุมแพทย์ด้านความงามและผิวหนังในระดับนานาชาติ หรือ International Congress of Aesthetic Dermatology (ICAD) 2017

ทีมเเพทย์พรเกษมคลิินิกอบรมในงาน "Create the trust of Beauty by Total Face Rejuvenation" จัดโดย Allergan

เพิ่มพูนความรู้ มุ่งพัฒนาเพื่อมาตรฐานทางการแพทย์ผิวหนังสากล

นพ.สุนทร  ศรีปรัชญาอนันต์


นพ.กิตติ  จิตตรีประเสริฐ


นพ.พีระ  อุดมจารุมณี


นพ.สุรเชิด  ต่างวิวัฒน์


นพ.วิรัช  จิรโรจน์อังกูร


น.อ.นพ.ปราการ  ฉัตรชัยการ