แพทย์ผิวหนัง (Dermatologist)

Our Professional Training

คุณหมอขวัญชนก ได้รับเชิญเข้าร่วมงาน AMI Essential (Applied Anatomy Workshop)

Workshop อัพเดตการฉีด Filler ปรับรูปหน้ากับ Dr.Vandana จัดโดยบริษัท Allergan

อบรมเทคนิคการฉีด BOTOX จากบริษัท Allergan

นพ.สุนทร  ศรีปรัชญาอนันต์


นพ.กิตติ  จิตตรีประเสริฐ


นพ.พีระ  อุดมจารุมณี


นพ.สุรเชิด  ต่างวิวัฒน์


นพ.วิรัช  จิรโรจน์อังกูร


น.อ.นพ.ปราการ  ฉัตรชัยการ


นพ.อภิยุช  เนตตกุล


พญ.ประสมศรี  สวัสดิ์อำไพรักษ์